1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.Niniejszy regulamin określa ogólne zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną GetLead.page (zwaną dalej ,,Usługą”) na rzecz osób fizycznych, podmiotów i dowolnych użytkowników, którzy utworzyli konto i korzystają z usług GetLead.page, (zwanych dalej ,,Klientami”).

1.2. Usługodawcą świadczącym Usługę GetLead.page jest Fee Brokers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 5/2, kod pocztowy 70-256 Szczecin. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000844348, o kapitale zakładowym 5 200 zł, NIP 8522663979, REGON 386202888.

1.3. Korzystając z Usługi, Klient potwierdza wyrażenie zgody na warunki określone w regulaminie, w tym również politykę prywatności i zasady dotyczące plików cookie.

1.4. Warunki świadczenia Usługi mogą być zmienione przez Usługodawcę podczas korzystania z niej.

2. OPIS USŁUGI

2.1 Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, Usługi zawartej w jednym z pakietów: #GetOne, #Get5, #Get10.

2.2. Usługodawca poprzez Usługę GetLead.page udostępnia Klientowi wygenerowany skrypt. Klient, który wklei go w swoją witrynę www, zainstaluje widget umożliwiający Użytkownikom strony www wysłanie do jej właściciela żądania kontaktu za pomocą połączenia video.

2.3. Usługa GetLead.page zapewnia Klientowi otrzymywanie przez aplikację webową, powiadomień o Użytkowniku strony internetowej, który wysłał prośbę o kontakt. Umożliwia stworzenie spersonalizowanego widgetu oraz sprawdzanie statystyk.

2.4. Klient podczas obowiązywania umowy ma możliwość zmiany pakietu. Nie nakłada to na Usługodawcę obowiązku zwrócenia Klientowi całości lub części zapłaconej kwoty.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1 Prawidłowe działanie Usługi jest możliwe na następujących urządzeniach i przeglądarkach:
Komputery osobiste, laptopy, komputery stacjonarne z systemem Windows 10:
– Mozilla Firefox (od wersji 82.0.3)
– Google Chrome (od wersji 86.0.4240)
– Microsoft Edge (od wersji 86.0.622.63)
Urządzenia mobilne z systemem Android:
– Mozilla Firefox (od wersji 82.1.1)
– Google Chrome (od wersji 86.0.4240)
Komputery osobiste, laptopy, komputery stacjonarne z systemem MacOS min. Catalina:
– Mozilla Firefox (od wersji 82.0.3)
– Google Chrome (od wersji 86.0.4240)
– Safari (od wersji 14.0)
Urządzenia mobilne z systemem iOS:
– Safari (od wersji 14.0)

4. KORZYSTANIE Z USŁUGI GetLead.page

4.1  Po zaakceptowaniu warunków Regulaminu przez Klienta, Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi i daje Klientowi możliwość utworzenia konta ze spersonalizowanymi danymi.

4.2  Obowiązkiem Klienta jest korzystanie z Usługi w zgodzie z zasadami Regulaminu, współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz wymaganiami, które są częścią Polityki Prywatności.

4.3  Klient jest zobowiązany do działania zgodnie z przepisami prawnymi. Dotyczy to w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

4.4  Klient wyraża zgodę na:
a.     prezentację logo, case study w materiałach marketingowych Usługodawcy,
b.     otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości dotyczących utrudnień, zmian lub przerw technicznych w korzystaniu z Usługi,
c.      otrzymywanie wystawianych przez firmę Fee Brokers sp. z o.o. faktur VAT drogą elektroniczną. Będą wysyłane na adres e-mail wskazany przy rejestracji.

5. OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI

5.1. Opłaty za Usługę są wykonywane automatycznie, za pomocą systemu płatności online dostępnego w systemie, realizowanego przez podmioty: Stripe, Inc.

5.2. Klient może dokonać opłaty wybierając jedną z możliwości płatności dostępną na stronie internetowej Usługodawcy. Przy wyborze płatności kartą kredytową, Klient przekazuje wymagane dane karty kredytowej. Karta kredytowa będzie obciążana każdego miesiąca zgodnie z opłatą wynikającą z wybranego planu subskrypcji. W przypadku braku wyboru środka płatności przez Klienta w dniu, w którym należy uiścić opłatę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi oraz fakturowania opłaty, pomijając wszelkie koszty związane z fakturą.

5.3. Klient, który decyduje się na opłacenie faktury, powinien zrobić to nie później niż 7 dni od momentu jej wystawienia lub w innym terminie ustalonym podczas zawierania umowy.

5.4. Wielkość opłaty za subskrypcję poszczególnych pakietów znajduje się na stronie www Usługodawcy w zakładce Cennik. Podane kwoty stanowią ceny netto za miesiąc korzystania z Usługi.

5.5 Fee Brokers sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w Cenniku zmian w każdym czasie.

6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

6.1 Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług, aby to zrobić musi wskazać w zgłoszeniu swoją nazwę Konta wraz z dokładnym opisem problemu. Klient powinien wysłać reklamację na adres e-mail: reklamacje@getlead.page.

6.2 Usługodawca rozpatrzy reklamację najpóźniej w czternastym dniu roboczym od dnia jej zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca nie zwraca miesięcznej opłaty za korzystanie z Usługi i nie obniża płatności za kolejne miesiące.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Umowa świadczenia Usługi jest zawarta na czas określony. Klient może zrezygnować z niej w każdym momencie, bez możliwości zwrotu opłaconej kwoty.

7.2. Klient, który chce rozwiązać umowę świadczenia Usługi, powinien nawiązać kontakt z Usługodawcą za pomocą pisemnego wniosku (e-mail). Usługodawca zobowiązuje się, najpóźniej w 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, usunąć założone konto.

7.3 Usługodawca może z natychmiastowym skutkiem wypowiedzieć Klientowi Umowę. Nie jest zobowiązany do wskazania przyczyny. Usługodawca nie musi zachowywać żadnych dodatkowych terminów wypowiedzenia. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi części płatności.

8. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1. Własność i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do usług lub treści w usługach, między innymi: praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw do wzorów, patentów, zastrzeżonego know-how należą do Usługodawcy lub jego licencjodawców. W związku z tym żadne inne postanowienia nie będą rozumiane jako przeniesienie praw od Usługodawcy. Użytkownik ma prawo tylko do ograniczonej licencji na usługi, przyznane na podstawie warunków określonych w regulaminie, w ramach wykupionego pakietu subskrypcji.

9. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Klient akceptuje warunki określone w regulaminie oraz fakt, że Usługodawca ma prawo do modyfikacji, według własnego uznania, formatu oraz funkcji usługi. Rozumie także fakt, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawca Fee Brokers sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do dokonania częściowego lub całkowitego zwrotu wszelkich płatności za dowolną usługę.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do całości lub części strony internetowej z dowolnego powodu, w tym ze względów biznesowych lub operacyjnych, takich jak poprawa wyglądu lub funkcjonalności strony internetowej, aktualizacje zawartości, okresowa konserwacja lub rozwiązywanie wszelkich problemów.

9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszych warunków użytkowania, polityki prywatności, zasad dotyczących plików cookies oraz wszelkiej innej dokumentacji, o której mowa w którymkolwiek z tych dokumentów.

9.4. Usługodawca nie udziela gwarancji wyraźnych ani dorozumianych lub warunków wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

9.5. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń ani nie zapewnia żadnej gwarancji, że strona internetowa będzie dostępna w określonym czasie lub w dowolnym położeniu geograficznym, dostęp do strony internetowej będzie ciągły lub nieprzerwany, strona internetowa będzie dostępna lub zoptymalizowana na wszystkich przeglądarkach, komputerach, tabletach, telefonach lub platformach przeglądania.

9.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub wirusy na stronie internetowej lub jakiekolwiek oprogramowanie, które może zostać przesłane do twojego komputera z naszej strony internetowej, lub jakiekolwiek konsekwencje lub działanie takich programów, które mogą mieć miejsce.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Użytkownik, który korzysta z Usługi zgadza się na zbieranie i wykorzystywanie jego danych, zgodnie z polityką prywatności Fee Brokers sp. z o.o. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych Klienta osobom trzecim oraz do używania ich jedynie w celu poprawy jego wygody.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.