1. DISPOZITAT HYRËSE

1.1 Këto rregullore përcaktojnë rregullat e përgjithshme për ofrimin e shërbimit me mjete elektronike të GetLead.page (në tekstin e mëtejmë “Shërbimi”) për personat fizikë, subjektet dhe çdo përdorues që ka krijuar një llogari dhe përdor faqen GetLead. shërbimet (në tekstin e mëtejmë “Klientë”).

1.2. Ofruesi i shërbimit që ofron Shërbimin GetLead.page është kompania me përgjegjësi të kufizuar Fee Brokers, me qendër në Szczecin në ul. Władysława Łokietka 5/2, kodi postar 70-256 Szczecin. Regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Gjykatave nga Gjykata e Qarkut Szczecin-Centrum në Szczecin, Divizioni XIII Tregtar i Regjistrit Kombëtar të Gjykatave me numrin KRS 0000844348, me kapital aksioner prej 5,200 PLN, NIP 8522663979, REGON 38862.

1.3. Duke përdorur Shërbimin, Klienti konfirmon se ai pajtohet me kushtet e përcaktuara në rregullore, duke përfshirë politikën e privatësisë dhe politikën e cookie-ve.

1.4. Kushtet e Shërbimit mund të ndryshohen nga Ofruesi i Shërbimit gjatë përdorimit të tij.

2. PËRSHKRIMI I SHËRBIMIT

2.1 Ofruesi i Shërbimit merr përsipër t’i ofrojë Klientit, me mjete elektronike, Shërbimin e përfshirë në njërën nga paketat: #GetOne, # Get5, # Get10.
2.2. Ofruesi i Shërbimit, nëpërmjet Shërbimit GetLead.page, i siguron Klientit skriptin e krijuar. Klienti që e ngjit atë në faqen e tij të internetit do të instalojë një miniaplikacion që lejon përdoruesit e faqes së internetit t’i dërgojnë një kërkesë kontakti pronarit të saj nëpërmjet një videotelefonate.
2.3. Shërbimi GetLead.page i mundëson Klientit të marrë, nëpërmjet aplikacionit në ueb, njoftime për Përdoruesin e faqes së internetit që dërgoi kërkesën për kontakt. Kjo ju lejon të krijoni një widget të personalizuar dhe të kontrolloni statistikat.
2.1 Ofruesi i Shërbimit merr përsipër t’i ofrojë Klientit, me mjete elektronike, Shërbimin e përfshirë në njërën prej paketave: #GetOne, # GetOne, # Get10.

2.2. Ofruesi i Shërbimit, nëpërmjet Shërbimit GetLead.page, i siguron Klientit skriptin e krijuar. Klienti që e ngjit atë në faqen e tij të internetit do të instalojë një miniaplikacion që lejon përdoruesit e faqes së internetit t’i dërgojnë një kërkesë kontakti pronarit të saj nëpërmjet një videotelefonate.

2.3. Shërbimi GetLead.page i mundëson Klientit të marrë, nëpërmjet aplikacionit në ueb, njoftime për Përdoruesin e faqes së internetit që dërgoi kërkesën për kontakt. Kjo ju lejon të krijoni një widget të personalizuar dhe të kontrolloni statistikat.

2.4. Gjatë afatit të kontratës, klienti ka mundësi të ndryshojë paketën. Kjo nuk i imponon një detyrim Ofruesit të Shërbimeve për të rimbursuar plotësisht ose pjesërisht Klientin.

3. KËRKESAT TEKNIKE

3.1 Funksionimi i saktë i Shërbimit është i mundur në pajisjet dhe shfletuesit e mëposhtëm:
Kompjuterë personalë, laptopë, desktop me Windows 10:
– Mozilla Firefox (nga versioni 82.0.3)
– Google Chrome (nga versioni 86.0.4240)
– Microsoft Edge (nga versioni 86.0.622.63)
Pajisjet celulare Android:
– Mozilla Firefox (nga versioni 82.1.1)
– Google Chrome (nga versioni 86.0.4240)
Kompjuterë personalë, laptopë, desktop me MacOS, min. Katalina:
– Mozilla Firefox (nga versioni 82.0.3)
– Google Chrome (nga versioni 86.0.4240)
– Safari (nga versioni 14.0)
Pajisjet mobile IOS:
– Safari (nga versioni 14.0)

4. PËRDORIMI I SHËRBIMIT GetLead.page

4.1 Pas pranimit të kushteve të Rregullores nga Klienti, Ofruesi i Shërbimit fillon ofrimin e Shërbimit dhe i jep klientit mundësinë për të krijuar një llogari me të dhëna të personalizuara.

4.2 Klienti është i detyruar të përdorë Shërbimin në përputhje me rregullat e Rregulloreve, bashkëjetesës sociale, sjelljeve të mira dhe kërkesave, të cilat janë pjesë e Politikës së Privatësisë.

4.3 Klienti është i detyruar të veprojë në përputhje me dispozitat ligjore. Kjo vlen veçanërisht për shërbimet e ofruara në mënyrë elektronike dhe dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.

4.4 Klienti pranon:
a.prezantimi i logos, rasti studimor në materialet e marketingut të Ofruesit të Shërbimeve,
b) marrjen e mesazheve nga Ofruesi i Shërbimit në lidhje me vështirësitë, ndryshimet ose ndërprerjet teknike në përdorimin e Shërbimit,
c) marrjen nga Fee Brokers sp.z o.o. faturat e TVSH-së me mjete elektronike. Ato do të dërgohen në adresën e emailit të dhënë gjatë regjistrimit.

5. MËNYRAT E PAGESËS SË OFERTUARA

5.1. Tarifat për Shërbimin bëhen automatikisht, duke përdorur sistemin e pagesave online të disponueshëm në sistem, të zbatuar nga subjektet e mëposhtme: Stripe, Inc.

5.2. Klienti mund të paguajë duke zgjedhur një nga opsionet e pagesës të disponueshme në faqen e internetit të Ofruesit të Shërbimit. Kur zgjedh një pagesë me kartë krediti, Klienti jep të dhënat e kërkuara të kartës së kreditit. Karta juaj e kreditit do të tarifohet çdo muaj sipas planit të abonimit që zgjidhni. Nëse Klienti nuk zgjedh mënyrën e pagesës në ditën në të cilën duhet të bëhet pagesa, Ofruesi i Shërbimit rezervon të drejtën të ndërpresë ofrimin e Shërbimit dhe të faturojë tarifën, duke përjashtuar të gjitha kostot që lidhen me faturën.

5.3. Klienti që vendos të paguajë faturën duhet ta bëjë këtë jo më vonë se 7 ditë nga data e lëshimit të saj ose në një datë tjetër të caktuar gjatë lidhjes së kontratës.

5.4. Shuma e tarifës së abonimit për paketat individuale mund të gjendet në faqen e internetit të Ofruesit të Shërbimeve në skedën e Listës së Çmimeve. Shumat e dhëna janë çmime neto për muaj të përdorimit të Shërbimit.

5.5 Fee Brokers sp. z o.o. rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në Listën e Çmimeve në çdo kohë.

6. METODAT JASHTËGJYQËSORE TË ZGJIDHJES SË ANKESAVE DHE NDJEKJES SË KËRKESAVE

6.1 Klienti ka të drejtë të paraqesë një ankesë për Shërbimet, për ta bërë këtë, ai duhet të tregojë emrin e llogarisë së tij me një përshkrim të detajuar të problemit në njoftim. Klienti duhet të dërgojë një ankesë në adresën e e-mail: reklamacje@getlead.page.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do ta shqyrtojë ankesën jo më vonë se në ditën e katërmbëdhjetë të punës nga data e njoftimit të saj. Nëse ankesa pranohet, Ofruesi i Shërbimit nuk rimburson tarifën mujore për përdorimin e Shërbimit dhe nuk ul pagesën për muajt e ardhshëm.

7. E DREJTA PËR TË DHËHEQJE NGA KONTRATA

7.1 Marrëveshja për ofrimin e shërbimeve lidhet për një periudhë të caktuar kohore. Klienti mund ta anulojë atë në çdo kohë, pa mundësinë e rimbursimit.

7.2. Konsumatori që dëshiron të ndërpresë kontratën për ofrimin e Shërbimit duhet të kontaktojë Ofruesin e Shërbimit me anë të një kërkese me shkrim (e-mail). Ofruesi i Shërbimit merr përsipër të fshijë llogarinë e krijuar më së voni brenda 7 ditëve të punës nga data e njoftimit.

7.3 Ofruesi i Shërbimeve mund ta ndërpresë Marrëveshjen me Konsumatorin me efekt të menjëhershëm. Ai nuk është i detyruar të tregojë arsyen. Ofruesi i shërbimit nuk duhet të respektojë ndonjë periudhë njoftimi shtesë. Në një situatë të tillë, Ofruesi i Shërbimit merr përsipër t’i rimbursojë Klientit një pjesë të pagesës.

8. E DREJTA E PRONËSISË INTELEKTUALE

8.1. Pronësia dhe të gjitha të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale për shërbimet ose përmbajtjen në shërbime, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: të drejtat e autorit, markat tregtare, sekretet tregtare, të drejtat e dizajnit, patentat, njohuritë pronësore i përkasin Ofruesit të Shërbimeve ose licencuesve të tij. Prandaj, asnjë dispozitë tjetër nuk do të kuptohet si transferim i të drejtave nga Ofruesi i Shërbimeve. Përdoruesi ka të drejtë vetëm për një licencë të kufizuar për shërbime, e dhënë në bazë të kushteve të përcaktuara në rregullore, si pjesë e paketës së abonimit të blerë.

9. Disponueshmëria dhe PËRGJEGJËSIA E SHËRBIMIT

9.1. Klienti pranon kushtet e përcaktuara në rregullore dhe faktin që Ofruesi i Shërbimit ka të drejtë të modifikojë, sipas gjykimit të tij, formatin dhe funksionet e shërbimit. Ai gjithashtu kupton faktin se Ofruesi i Shërbimeve rezervon të drejtën për të ndryshuar Rregulloret për arsye të rëndësishme, që janë: ndryshime në ligj, ndryshime në mënyrat e pagesës – në masën në të cilën këto ndryshime ndikojnë në zbatimin e dispozitave të këtyre Rregulloreve.
Ofruesi i Shërbimit Fee Brokers sp. z o.o. nuk është përgjegjës dhe nuk është i detyruar të rimbursojë pjesërisht ose plotësisht çdo pagesë për ndonjë shërbim.

9.2. Ofruesi i shërbimit rezervon të drejtën të pezullojë aksesin në të gjithë ose një pjesë të faqes së internetit për çfarëdo arsye, duke përfshirë arsye biznesi ose operacionale, të tilla si përmirësimi i pamjes ose funksionalitetit të faqes në internet, përditësimet e përmbajtjes, mirëmbajtja periodike ose rregullimi i ndonjë problemi.

9.3. Ofruesi i Shërbimit rezervon të drejtën të përditësojë kohë pas kohe këto kushte përdorimi, politikën e privatësisë, politikën e kukive dhe çdo dokumentacion tjetër të përmendur në cilindo nga këto dokumente.

9.4. Ofruesi nuk jep asnjë garanci, të shprehur ose të nënkuptuar, ose kushte tregtueshmërie, përshtatshmërie për një qëllim të caktuar ose mosshkelje të pronësisë intelektuale ose shkelje të tjera të të drejtave.

9.5. Ofruesi i shërbimit nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci që faqja e internetit do të jetë e disponueshme në çdo kohë të caktuar ose në çdo vendndodhje gjeografike, qasja në faqen e internetit do të jetë e vazhdueshme ose e pandërprerë, faqja e internetit do të jetë e disponueshme ose e optimizuar në të gjithë shfletuesit, kompjuterët, tabletët, telefonat ose platformat e shfletimit.

9.6. Ofruesi i shërbimit nuk është përgjegjës për ndonjë gabim ose virus në faqen e internetit ose për ndonjë softuer që mund të transferohet në kompjuterin tuaj nga faqja jonë e internetit, ose për çdo pasojë ose funksionim të programeve të tilla që mund të ndodhin.

10. TË DHËNAT PERSONALE

10.1. Përdoruesi që përdor Shërbimin pranon mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tij në përputhje me politikën e privatësisë së Fee Brokers sp.z o.o. Ofruesi i Shërbimit merr përsipër të mos ua zbulojë të dhënat e Klientit palëve të treta dhe t’i përdorë ato vetëm për të përmirësuar lehtësinë e tij.

11. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

11.1. Për çështjet që nuk mbulohen nga këto rregullore, do të zbatohen dispozitat e përgjithshme të zbatueshme të ligjit polak, në veçanti: Kodi Civil; akti mbi ofrimin e shërbimeve elektronike; Ligji për të Drejtat e Konsumatorit, Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.