Politika e privatësisë përshkruan rregullat për përpunimin e informacionit rreth jush, duke përfshirë të dhënat personale dhe cookies, d.m.th. biskota.


1. Informacion i përgjithshëm

 1. Kjo politikë zbatohet për faqen e internetit, që funksionon në url: getlead.page
 2. Operatori i faqes në internet dhe administratori i të dhënave personale është: FEE BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5/2, 70-256 Szczecin
 3. Adresa e kontaktit me email të operatorit: contact@getstartup.page
 4. Operatori është Administratori i të dhënave tuaja personale në lidhje me të dhënat e ofruara vullnetarisht në faqen e internetit.
 5. Faqja e internetit përdor të dhënat personale për qëllimet e mëposhtme:
  • Mbajtja e buletinit
  • Kryerja e bisedave në internet
  • Trajtimi i pyetjeve përmes formularit
  • Zbatimi i shërbimeve të porositura
  • Prezantimi i ofertës ose informacionit
 6. Faqja e internetit merr informacion rreth përdoruesve dhe sjelljes së tyre në mënyrën e mëposhtme:
  1. Nëpërmjet të dhënave të futura vullnetarisht në formularë, të cilët futen në sistemet e Operatorit.
  2. Duke ruajtur skedarët e cookie-ve në pajisjet fundore (të ashtuquajturat “cookies”).

2. Metodat e zgjedhura të mbrojtjes së të dhënave të përdorura nga Operatori

 1. Vendet e hyrjes dhe futjes së të dhënave personale mbrohen në shtresën e transmetimit (certifikata SSL). Si rezultat, të dhënat personale dhe të dhënat e hyrjes të futura në faqen e internetit janë të koduara në kompjuterin e përdoruesit dhe mund të lexohen vetëm në serverin e synuar.
 2. Të dhënat personale të ruajtura në bazën e të dhënave janë të koduara në atë mënyrë që vetëm Operatori që mban çelësin mund t’i lexojë ato. Falë kësaj, të dhënat mbrohen në rast të vjedhjes së bazës së të dhënave nga serveri.
 3. Operatori ndryshon periodikisht fjalëkalimet e tij administrative.
 4. Për të mbrojtur të dhënat, Operatori rregullisht bën kopje rezervë.
 5. Një element i rëndësishëm i mbrojtjes së të dhënave është përditësimi i rregullt i të gjithë softuerit të përdorur nga Operatori për përpunimin e të dhënave personale, që në veçanti nënkupton përditësime të rregullta të komponentëve të programimit.

3. Pritja

 1. Faqja e internetit është e pritur (e mirëmbajtur teknikisht) në serverin e operatorit: dhosting

4. Të drejtat tuaja dhe informacione shtesë se si t’i përdorni të dhënat

 1. Në disa situata, Administratori ka të drejtë të transferojë të dhënat tuaja personale te marrës të tjerë nëse është e nevojshme për të përmbushur kontratën e lidhur me ju ose për të përmbushur detyrimet që i takojnë Administratorit. Kjo vlen për grupet e mëposhtme të marrësve:
  • kompania pritëse mbi bazën e besimit
  • firmat ligjore dhe mbledhësit e borxheve
  • operatorët e pagesave
  • operatorët e zgjidhjeve të bisedave në internet
  • punonjësit dhe bashkëpunëtorët e autorizuar që përdorin të dhënat për të arritur qëllimin e faqes në internet
  • kompanitë që ofrojnë shërbime marketingu për Administratorin
 2. Të dhënat tuaja personale të përpunuara nga Administratori jo më gjatë se sa është e nevojshme për të kryer aktivitetet përkatëse të specifikuara në rregullore të veçanta (p.sh. për kontabilitetin). Për sa i përket të dhënave të marketingut, të dhënat nuk do të përpunohen për më shumë se 3 vjet.
 3. Ju keni të drejtë të kërkoni nga Administratori:
  • qasje në të dhënat tuaja personale,
  • duke i korrigjuar ato,
  • fshirje,
  • kufizimet e përpunimit,
  • dhe transportueshmërinë e të dhënave.
 4. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e treguar në pikën 3.3 c) për përpunimin e të dhënave personale për të përmbushur interesat legjitime të ndjekura nga Administratori, duke përfshirë edhe profilizimin, ndërsa e drejta për të kundërshtuar mund të mos ushtrohet nëse ka të vlefshme ligjërisht. arsyet e justifikuara për përpunimin e interesave, të drejtave dhe lirive tuaja, në veçanti ngritjen, hetimin ose mbrojtjen e pretendimeve.
 5. Veprimet e administratorit mund të ankimohen tek Kryetari i Zyrës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ul. Stawki 2, 00-193 Varshavë.
 6. Dhënia e të dhënave personale është vullnetare, por e nevojshme për të funksionuar faqen e internetit.
 7. Në lidhje me ju, mund të ndërmerren veprime që konsistojnë në vendimmarrje të automatizuar, duke përfshirë profilizimin për të ofruar shërbime sipas kontratës së lidhur dhe për qëllimin e kryerjes së marketingut të drejtpërdrejtë nga Administratori.
 8. Të dhënat personale nuk transferohen nga vendet e treta në kuptim të dispozitave për mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo do të thotë që ne nuk i dërgojmë jashtë Bashkimit Evropian.
 9. Për hir të cilësisë së lartë të shërbimit, telefonatat mund të regjistrohen. Nëse nuk jeni dakord, ju lutem mbylleni.

5. Informacion në formularë

 1. Faqja e internetit mbledh informacionin e dhënë vullnetarisht nga përdoruesi, duke përfshirë të dhënat personale, nëse ofrohen.
 2. Faqja e internetit mund të ruajë informacione rreth parametrave të lidhjes (vula kohore, adresa IP).
 3. Faqja e internetit, në disa raste, mund të ruajë informacione që lehtësojnë lidhjen e të dhënave në formular me adresën e postës elektronike të përdoruesit që plotëson formularin. Në këtë rast, adresa e postës elektronike e përdoruesit shfaqet brenda url-së së faqes që përmban formularin.
 4. Të dhënat e dhëna në formular përpunohen për qëllimin që rezulton nga funksioni i një formulari specifik, p.sh. për të përpunuar kërkesën e shërbimit ose kontaktin tregtar, regjistrimin e shërbimit, etj. Çdo herë konteksti dhe përshkrimi i formularit informojnë qartë se çfarë përdoret. për.

6. Regjistrat e administratorit

 1. Informacioni mbi sjelljen e përdoruesve në faqen e internetit mund të jetë subjekt i regjistrimit. Këto të dhëna përdoren për të administruar faqen e internetit.

7. Teknikat përkatëse të marketingut

 1. Operatori përdor analizën statistikore të trafikut të faqes në internet përmes Google Analytics (Google Inc. me bazë në SHBA). Operatori nuk i jep operatorit të këtij shërbimi të dhëna personale, por vetëm informacione anonime. Shërbimi bazohet në përdorimin e cookies në pajisjen fundore të përdoruesit. Për sa i përket informacionit në lidhje me preferencat e përdoruesve të mbledhura nga rrjeti i reklamave Google, përdoruesi mund të shikojë dhe modifikojë informacionin e marrë nga cookies duke përdorur mjetin: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operatori përdor teknika rimarketing që lejojnë përputhjen e mesazheve reklamuese me sjelljen e përdoruesit në uebsajt, gjë që mund të japë iluzionin se të dhënat personale të përdoruesit përdoren për ta gjurmuar atë, por në praktikë asnjë e dhënë personale nuk transferohet nga Operatori te operatorët e reklamave. Kushti teknologjik për aktivitete të tilla është që cookies të jenë të aktivizuara.
 3. Operatori përdor pikselin e Facebook. Kjo teknologji do të thotë që Facebook (Facebook Inc. me bazë në SHBA) e di se një person i caktuar i regjistruar në të përdor faqen e internetit. Në këtë rast, bazohet në të dhëna për të cilat është vetë administratori, Operatori nuk i jep Facebook-ut asnjë të dhënë personale shtesë. Shërbimi bazohet në përdorimin e cookies në pajisjen fundore të përdoruesit.
 4. Operatori përdor një zgjidhje që studion sjelljen e përdoruesit duke krijuar harta të nxehtësisë dhe duke regjistruar sjelljen në faqen e internetit. Ky informacion është anonimizuar përpara se t’i dërgohet operatorit të shërbimit, në mënyrë që ai të mos dijë se me cilin person fizik ka të bëjë. Në veçanti, fjalëkalimet dhe të dhënat e tjera personale nuk regjistrohen.
 5. Operatori përdor një zgjidhje që automatizon funksionimin e faqes në internet në lidhje me përdoruesit, p.sh. që mund t’i dërgojë një e-mail përdoruesit pasi të vizitojë një nënfaqe specifike, me kusht që ai të ketë pranuar të marrë korrespondencë tregtare nga Operatori.

8. Informacion rreth cookies

 1. Faqja e internetit përdor cookie.
 2. Skedarët e kukive (të ashtuquajturat “cookies”) janë të dhëna të TI-së, në veçanti skedarë teksti, të cilët ruhen në pajisjen fundore të përdoruesit të faqes së internetit dhe janë të destinuara për përdorimin e faqeve të sajtit. Cookies zakonisht përmbajnë emrin e faqes së internetit nga vijnë, kohën e ruajtjes në pajisjen fundore dhe një numër unik.
 3. Subjekti që vendos kuki në pajisjen fundore të Përdoruesit të faqes së internetit dhe merr akses në to është operatori i faqes së internetit.
 4. Cookies përdoren për qëllimet e mëposhtme:
  1. mirëmbajtja e sesionit të përdoruesit të faqes në internet (pas hyrjes), falë të cilit përdoruesi nuk duhet të rifusë hyrjen dhe fjalëkalimin në secilën nënfaqe të Uebsajtit;
  2. arritjen e qëllimeve të përcaktuara më sipër në seksionin “Teknika të rëndësishme të marketingut”;
 5. Faqja e internetit përdor dy lloje bazë të kukit: skedarët e sesionit dhe skedarët e përhershëm. Kukit e sesionit janë skedarë të përkohshëm që ruhen në pajisjen fundore të Përdoruesit deri në daljen nga llogaria, largimin nga faqja e internetit ose çaktivizimin e softuerit (shfletuesi i uebit). Kukit e përhershëm ruhen në pajisjen fundore të Përdoruesit për kohën e specifikuar në parametrat e skedarit të kukive ose derisa të fshihen nga Përdoruesi.
 6. Softueri për shfletimin e faqeve të internetit (shfletuesi i internetit) zakonisht lejon që skedarët e skedarëve të ruhen në pajisjen fundore të Përdoruesit si parazgjedhje. Përdoruesit e faqes në internet mund të ndryshojnë cilësimet në këtë drejtim. Shfletuesi i internetit ju lejon të fshini cookies. Është gjithashtu e mundur që automatikisht të bllokohen cookies. Informacione të hollësishme mbi këtë temë mund të gjenden në ndihmën ose dokumentacionin e shfletuesit të internetit.
 7. Kufizimet në përdorimin e cookies mund të ndikojnë në disa nga funksionalitetet e disponueshme në faqet e faqes së internetit.
 8. Cookies të vendosura në pajisjen fundore të Përdoruesit të Uebsajtit mund të përdoren gjithashtu nga subjektet që bashkëpunojnë me operatorin e faqes në internet, në veçanti kompanitë e mëposhtme: Google (Google Inc. me bazë në SHBA), Facebook (Facebook Inc. me bazë në SHBA), Twitter ( Twitter Inc. me bazë në SHBA).

9. Menaxhimi i cookies – si të shprehni dhe tërhiqni pëlqimin në praktikë?

 1. Nëse përdoruesi nuk dëshiron të marrë cookie, ai mund të ndryshojë cilësimet e shfletuesit. Ne rezervojmë që çaktivizimi i kukive të nevojshme për proceset e vërtetimit, siguria, ruajtja e preferencave të përdoruesve mund ta bëjë të vështirë dhe në raste ekstreme mund të parandalojë përdorimin e faqeve të internetit.
 2. Për të menaxhuar cilësimet e cookie-ve, zgjidhni shfletuesin e internetit që përdorni nga lista e mëposhtme dhe ndiqni udhëzimet:Pajisjet celulare: